IV sesja porządzek obrad

Gdańsk, dnia. 30.XI. 2015 r.

 

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Mieszkańcy Osiedla

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy ŻWJT zwołuje:

Obrady IV sesji Rady dzielnicy w dniu 8 grudnia 2015 r.  o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie Uchwały nr IV/14/15 – zatwierdzenie Regulaminu Rady Dzielnicy.
  4. Podjęcie Uchwały nr IV/15/15 – zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie Uchwały nr IV/16/15 –  zgłoszenie wniosków  do Studium uwarunkowań
  6. Sprawy Zarządu i Rady.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca

                                                                                  Rady Dzielnicy  ŻWJT

                                                                                  Maria Cholewińska