V SESJA RADY DZIELNICY ŻWJT

                                                                                                          Gdańsk, dnia 03.03.2016 R.

 

                                                                                  Pani/Pan Radny

                                                                                  Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                                 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  V sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecia

w  dniu 15 marca 20162016 r.  o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjum przy ul. Orłowskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

  1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

  2.      Przyjęcie porządku obrad.

  3.      Informacja Zarządu o wynikach konsultacji projektu budżetu na 2016 r.

  4.      Przyjęcie Uchwały V/17/16-podział środków budżetowych na 2016 r.

  5.      Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2015 r.

  6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za rok 2015 wraz z opinią wykonania    budżetu 2015 i wnioskiem o przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2015.

  7.      Przyjęcie sprawozdania Zarządu.

  8.      Podjęcie Uchwały V/18/16 w sprawie rezygnacji Przewodniczącej Zarządu.

  9.      Sprawy Zarządu i Rady.

10.      Wolne wnioski,dyskusja.

11.      Zakończenie obrad.

                                                                            Zastępca Przewodniczącej

           Rady  Dzielnicy  ŻWJT

                                                                                      Andrzej Malinowski

Załączniki:

1.Projekt Uchwały Nr V/17/2016.

2.Projekt Uchwały nr V/18/2016 .

3.sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok.

.