Program Rewitalizacji Gdańska

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Na podstawie art. 17 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałąNr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1865 z 17 maja 2016 r.)  zawiadamiam o:
podjęciu przez RadęMiasta Gdańska uchwały Nr XXIV/654/16 z dnia 31 maja 2016 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały znajduje sięna tablicy ogłoszeńUrzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej  www.brg.gda.pl, www.gdansk.pl/rewitalizacja
Zainteresowani mogązgłaszaćprzedsięwzięcia rewitalizacyjne w terminie do dnia 5 lipca 2016 r.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszaćwypełniając formularz dostępny na stronie www.brg.gda.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłaćlub złożyćna adres:  Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w wersji edytowalnej wysłaćna e-mail:  rewitalizacja@brg.gda.pl, w tytule podając „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”

Prezydent Miasta Gdańska