Powiadomienie o X sesji RD Ż-W-J-T

                                                                                                        Gdańsk, dnia 02.11.2016

                                                           

 

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  X sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
9 listopada 2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Debata nad Uchwałą Nr XXIX/775/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku

4.      Debata nad projektem zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

5.      Sprawy Zarządu.

6.      Wolne wnioski.

7.      Zakończenie obrad.  

                                                                                    Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT                                                                                                      

                                                                                                    Bogusław Zandrowicz