Zapraszam na XI sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 lutego 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8
przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu za rok 2016.

4.      Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2016.

5.      Debata nad Uchwałą Nr  XI/33/17 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

6.      Podjęcie Uchwały Nr  XI/33/17 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

7.      Sprawy Zarządu i RadyDzielnicy.

8.      Wolne wnioski.

9.      Zakończenie obrad.  

                                                                                     

                                                                         Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT                                                                                                           Bogusław Zandrowicz