Projekt Uchwały nr XI/33/17

                                                                                                          projekt

                                                      Uchwała Nr XI/33/17

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia ……. 2017 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt.21 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2017 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 67 128,- zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2017 do dyspozycji Rady Dzielnicy na następujące cele:

1.      Obsługa strony internetowej R.D. z wykupieniem domeny                                -           2 500,- zł

2.      Biblioteka Publiczna Filia nr 26                                                                            -           2 000,- zł

- integracja mieszkańców poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi

  kultury i sztuki

3.      Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22                      -        10 000,-

- modernizacja i zakup komputerów w sali komputerowej nr 7  

     -6 000,-zł                                 

- zakup i przyłączenie tablicy multimedialne z rzutnikiem w sali geograficznej     

     -4 000,-zł

4.      Szkoła Podstawowa nr 60 ul. Chłopska 64                                                                 -10 000,- zł

- sfinansowanie obiadów dla uczniów z rodzin potrzebujących                                    

    -2 000,- zł

- sfinansowanie paczek świątecznych dla uczniów z rodzin potrzebujących                

    -2 000,- zł

- dofinansowanie wycieczek szkolnych, biletów do teatrów                                

     -3 000,- zł

- dofinansowanie utworzenia na terenie szkoły bezpiecznego, zewnętrznego

   paleniska na potrzeby społeczności dzielnicy                                                                

     - 3 000,-zł

      5.  Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 ul. Szyprów 3                        -10 000,-zł

- zakup i instalacja przyrządu siłowni zewnętrznej                                                            -5 000,- zł

- dofinansowanie zajęć aktywizujących mieszkańców dzielnicy                                   -5 000,- zł

 

 

 

6.   Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 ul. Orłowska 13             -10 000,- zł

- sfinansowanie obiadów dla uczniów z rodzin potrzebujących                                            -2 000,- zł

- sfinansowanie wyprawek szkolnych, mundurków, podręczników                                      -2 000,- zł

   dla uczniów z rodzin potrzebujących                   

- dopłaty do wycieczek szkolnych                                                                          

    -2 500,- zł

- zakup drobnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego                      -            - 3 500,- zł

7.      Przedszkole nr 64  ul. Gospody 20                                                                                -2 500,- zł

               - zakup drobnych pomocy dydaktycznych                          

8.      Przedszkole nr 60  ul. Orłowska 19                                                                              - 2 500,- zł

               - dofinansowanie rozbudowy monitoringu

9.      Przedszkole nr 48 ul. Tysiąclecia 13                                                                             - 2 500,- zł

      - wyposażenie sal dydaktycznych    

10.  MOPR w Gdańsku, Centrum Pracy Socjalnej nr 4, ul. Lecha 1                                - 2 500,- zł

      - aktywizacja społeczności Osiedli Jelitkowo i Tysiąclecia 

          11. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Tysiąclecia 13A                                                                       - 4 500,-zł

            - dofinansowanie zajęć aktywizujących społeczność lokalna Dzielnicy

         12. Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk                                                                                        - 4 000,-zł

            - organizacja Biegowego Grand Prix Dzielnicy Żabianka

         13. Polski Klub Przygody i Bractwo Przygody Almanak                                         -                   - 3 000,-zł

            - dofinansowanie Rodzinnej Gry Terenowej na orientację „Park Przymorze”

   14. Urząd Miejski w Gdańsku – inwestycje                                                                                 - 1 128,-zł

- zakup i montaż znaków drogowych E-21 „Tablica dzielnicy miasta”                                                     

                                                                                  ---------------------------------------------------

                                                                                  Razem            67 128,-zł

 

 

§ 2

 

                        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.