Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy ŻWJT za rok 2016

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
za rok 2016

 

W 2016 roku odbyło się 6 sesji Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia kadencji 2015-2019:

V – 15 marca

VI – 5 kwietnia

VII – 26 kwietnia

VIII – 29 czerwca

IX – 29 sierpnia

X – 9 listopada

 

W ich trakcie podjęto 15 uchwał, których projekty przygotował Zarząd – siedem dot. zmian osobowych w Radzie, pięć dot. zagospodarowania terenów Dzielnicy, dwie dot. środków finansowych Rady, jedna dot. spraw regulaminowych.

 

W kwietniu nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Dzielnicy – po rezygnacji ówczesnej Przewodniczącej zgodnie ze Statutem został rozwiązany cały Zarząd. Nowym Przewodniczącym został Łukasz Bejm a jego Zastępcą Piotr Pawłowski, zrezygnowano z powołania dodatkowych osób do składu Zarządu.

 

Nowo powołany Zarząd odbył  trzy posiedzenia i sprawował obowiązki informując radnych w korespondencji drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zarząd uporządkował dostęp do skrzynki e-mailowej, prowadzi również stronę na portalu Facebook. Zarząd utrzymuje stały kontakt z instytucjami działającymi na terenie Dzielnicy, współpracujemy również z organami porządkowymi (Zarząd Dróg i Zieleni, Straż Miejska, Policja). Zarząd angażuje się również stale w działania Mieszkańców dotyczące zabudowy rejonu ul. Pomorska a ul. Gospody.

 

W czerwcu przy współpracy z Radą Dzielnicy Osowa Zarząd wsparł zbiórkę podpisów poparcia dla budowy Nowej Spacerowej.

 

W sierpniu po staraniach Zarządu nastąpiła zmiana siedziby Rady Dzielnicy.

We wrześniu Zarząd wsparł głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2017, którego efektem były ponad 4100 oddane głosy oraz 4 zwycięskie projekty dla Dzielnicy (o łącznej kwocie prawie 360 tysięcy złotych).

 

W listopadzie Przewodniczący Zarządu wraz z Przewodniczącym Rady oprowadzili Prezydenta Miasta Gdańska po Dzielnicy wskazując najważniejsze problemy, w grudniu powstał raport z działań Prezydenta.

 

Zarząd wystosował ponad 20 oficjalnych pism oraz podjął kilkanaście interwencji telefonicznych związanych z wnioskami Radnych oraz Mieszkańców Dzielnicy. 

 

Wykonanie budżetu Rady Dzielnicy na rok:

Rada w drodze dwóch uchwał rozdysponowała 68 668 zł, wykorzystano 100% kwoty.

- 45 000 zł (65,53%) przekazano do Wydziału Rozwoju Społecznego na sfinansowanie potrzeb szkolnych siedmiu placówek oświatowych znajdujących się na terenie dzielnicy (szczegóły rozdysponowania środków do wglądu we wnioskach o sfinansowanie),

- 16 168 zł (23,54%) przekazano do Zarządu Dróg i Zieleni na wykonanie remontu ul. Helskiej (prace zakończono we wrześniu) oraz instalację gabloty informacyjnej (ze względu na warunki atmosferyczne montaż przeniesiono na wiosnę 2017)

- 5 000 zł (7,28%) przekazano do Biura Prezydenta ds. Kultury na organizację spotkań mieszkańców z ludźmi kultury (trzy spotkania autorskie zorganizowane przez Filię nr 26 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej)

- 2 500 zł (3,65%) przekazano do Biura Rady Miasta Gdańska na sfinansowanie obsługi strony internetowej Rady – rdzwjt.gda.pl

     

 

Sporządził:

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Łukasz Bejm

668 151 451

 

 

Gdańsk 09.01.2017 r.