Zaproszenie na XIV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

 

Informuję, że w dniu 28 września 2017 roku , XIV sesja nie odbyła się z powodu braku kworum.                                                                                                                                   Z  uwagi na pilność podjęcia decyzji zapraszam Szanownych Radnych na zwołaną sesję na dzień 12 października 2017 roku na godz. 18,00. Zapraszamy mieszkańców dzielnic.

 

                                            Pani/Pan Radny
                                       
                                        Rady Dzielnicy ŻWJT
 
Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 
Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
12 października 2017 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie propozycji zagospodarowania stawu przy ul. Orłowskiej (prezentacja).
4. Podjęcie uchwały nr XIV/36/17 - opinia Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy wake parku –  na zbiorniku wodnym przy ul. Orłowskiej, działka nr 21, 22, 23, 24/1, 24/2, obręb 8 
5. Dyskusja i podjęcie uchwały nr XIV/37/17 - stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo 
w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej w mieście Gdańsku.
6. Omówienie wyników Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku.
7. Omówienie postępów w procesie rozwiązania problemów w ruchu drogowym na ulicy Bałtyckiej.
8. Sprawy Zarządu.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.   
                                                                                     
 
                                             Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT                            
                                                           Bogusław Zandrowicz