Zapraszamy na XV sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                       Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 lutego 2018 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 Bogusław Zandrowiczprzy ul. Szyprów 3 z następującym porządkiem obrad:

      1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

      2.      Przyjęcie porządku obrad.

  1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu za rok 2017.
  2. Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2017.
  3. Debata nad Uchwałą Nr  XV/38/18 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  4. Podjęcie Uchwały Nr  XV/38/18 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  5. 7.     Debata i podjęcie Uchwały XV/39/18  - dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy placu zabaw – na działce nr 30, obręb 007 – informacja Dyrektor Przedszkola nr 60 Marzeny Bonczek.

     8.     Sprawy Zarządu.

     9.     Wolne wnioski.

   10.  Zakończenie obrad.  

                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT

                                                      Bogusław Zandrowicz