Uchwała Nr XV/38/18

                                                                      Uchwała Nr XV/38/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt.21 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 65 788,- zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady Dzielnicy na następujące cele:

1.

Obsługa strony internetowej

2 000,- zł

2.

Spotkania mieszkańców z ludźmi kultury i sztuki w Bibliotece Publicznej Filia nr 26

2 000,- zł

3.

Sfinansowanie nagród „Ranking na Najlepszego Sportowca Szkoły” w ZSSiO  

2 000,- zł

4.

Sfinansowanie nagród „Olimpiada dla Dzieci z Domów Dziecka” w ZSSiO                        

1 000,- zł

5.

Współfinansowanie Dnia Sportu w ZSSiO

1 500,- zł       

6.

Zakup laptopa dla celów dydaktycznych dla ZSSiO                                                                 

2 000,- zł

7.

Zakup znaków drogowych do miasteczka ruchu drogowego (wspólny projekt placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy)

1 500,- zł

8.

Sfinansowanie sprzętu do utrzymania boisk przyszkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 60  

4 000,- zł

9.

Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia ogólnodostępnej strzelnicy dla łuków przy Szkole Podstawowej nr 60     

3 000,- zł

10.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych, biletów do teatrów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 60    z rodzin potrzebujących 

1 000,- zł

11.

Zakup rolet przeciwsłonecznych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 89      

6 000,- zł

12.

Organizacja III Gali Konkursów Wojewódzkich w Szkole Podstawowej nr 89

2 000,- zł

13

Dofinansowanie modernizacji pracowni komputerowej i przedmiotowej Szkoły Podstawowej nr 77

3 500,- zł

14.

Organizacja festynów rodzinnych z okazji Dnia Wiosny i Dnia Dziecka ze Szkołą Podstawową nr 77

3 000,- zł

15.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 77

1 500,- zł

16.

Zakup drobnych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 64     

2 000,- zł

17.

Zakup drobnych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 60     

2 000,- zł

18.

Zakup drobnych pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 48     

2 000,- zł

19.

Aktywizacja społeczności Osiedli Jelitkowo i Tysiąclecia przez MOPR w Gdańsku, Centrum Pracy Socjalnej nr 4 

2 000,- zł

20.

Dofinansowanie zajęć aktywizujących społeczność lokalną Dzielnicy przez Warsztat Terapii Zajęciowej

3 788,-zł

21.

Organizacja Biegowego Grand Prix Dzielnicy Żabianka

5 000,- zł

22.

Dofinansowanie Rodzinnej Gry Terenowej na orientację „Park Przymorze”

4 000,- zł

23.

Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy wybiegu dla psów w Parku Reagana

9 000,- zł

          

                                                               ------------------------------------------------------------

                                                                                 Razem                       65 788,- zł                         

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.