Uchwała Nr XV/39/18

                                                  Uchwała Nr  XV/39/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 22 lutego 2018 roku

opinia Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

dotycząca projektu zagospodarowania terenu - budowy  placu zabaw na działce nr 30 obręb 007

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.)

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu zgłoszony przez Stowarzyszenie "Nasze Siedlce" zakładający budowę placu zabaw na działce nr 30, obręb 007.

 

§ 2

 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.