Zapraszamy na XVII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                      Pani/Pan Radny Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
22 października 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

         1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

         2.     Przyjęcie porządku obrad.

         3.    Zajęcie stanowiska w sprawie projekt planu miejscowego Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej (0152) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Uchwała Nr  XVII/44/18 - stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej w mieście Gdańsku.

         4.    Zajęcie stanowiska w sprawie umożliwienia parkowania pojazdów jednośladowych poza miejscami wyznaczonymi w strefach płatnego parkowania. - 

Uchwała Nr  XVII/45/18 - stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie umożliwienia parkowania pojazdów jednośladowych poza miejscami wyznaczonymi w strefach płatnego parkowania.

5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. „Zielonego Bulwaru” na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena w mieście Gdańsku (druk 1750) - 

Uchwała Nr  XVII/46/18 - stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. „Zielonego Bulwaru” na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena w mieście Gdańsku.

         6.    Sprawy Zarządu.

         7.    Zakończenie obrad.   

                                                          Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                                      Bogusław Zandrowicz