Zapraszamy na XIX sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

                                                           Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
29 listopada 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej

4.     Podjęcie Uchwały nr XIX/52/18 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia kadencji 2015-2019.

5.     Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

6.    Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

7.    Podjęcie Uchwały nr XIX/53/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

8.    Sprawy Zarządu i Rady.

9.    Zakończenie obrad.   

 

 

                                              Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy ŻWJT 

                                                                      Andrzej Malinowski