Zgłoszenia do kandydowania w Radzie Dzielnicy.

Kto może brać udział w głosowaniu

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w wyborach w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zarządzonych na dzień 24 marca 2019r. ma obywatel polski, który:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

* stale zamieszkuje na obszarze Jednostki Pomocniczej miasta Gdańska i jest wpisany do rejestru wyborców,

* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

* nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim jest uprawniony do głosowania w wyborach w Jednostach Pomcniczych w Gdańsku jeśli:

* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

* stale zamieszkuje na terenie Jednostki Pomocniczej miasta Gdańska i jest wpisany do rejestru wyborców,

* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.